Privacybeleid Sikopi vzw


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Sikopi vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV – Verordening EU 2016/679).


Verwerkingsverantwoordelijke

Als Sikopi vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in meer algemene zin, vragen hebt hieromtrent, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Sint-Anna Korfbal Pioniers VZW
August van Cauwelaertlaan z/n
B-2050 Antwerpen

info@sikopi.be


Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze club (uitvoering overeenkomst)
 • Verzorgen van opleidingen (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen, dit per gewone of per elektronische post (gerechtvaardigd belang)
  • Occasionele e-mails met een aanbod voor activiteiten of evenementen (gerechtvaardigd belang)
  • Promotie van onze activiteiten via de website met gebruik van beeldmateriaal (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame door onze sponsors (mits toestemming).

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen en/of verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens zoals naam, voornaam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente)
 • Persoonlijke contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres.
 • Persoonlijke kenmerken zoals geboortedatum, geslacht/gender.
 • Je relatie met de club en/of de Koninklijke Belgische Korfbalbond (KBKB): lid, ere-lid, KBKB-lid, bestuurslid, …
 • Eventuele specificaties (scheidsrechter, gediplomeerd trainer, …).
 • Medische gegevens, o.a. medisch attest geneesheer om sport te beoefenen.
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, …) en geluidsopnamen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Al dan niet verstrekken van gegevens door jezelf

De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging., met uitzondering van:

 • Beeldmateriaal (voor promotie en public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing en gepersonaliseerde reclame van sponsors)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet publiceren van gerichte foto’s van jou en het niet ontvangen van ongevraagde e-mails.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben.

Met externe dienstverleners maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.


Verstrekking aan derden – ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Koninklijke Belgische Korfbalbond – Vlaamse Liga vzw (KBKB) als overkoepelend orgaan van de 55 korfbalverenigingen die actief zijn in gans Vlaanderen.
 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden) indien daarom gevraagd.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen, zodat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen.

Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.


Bewaartermijn

Sikopi vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtneming van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Sikopi vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 1 jaar na de beëindiging van het lidmaatschap.


Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om jouw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Je kan ons ook contacteren via de contactpagina op onze website.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.


Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Privacycommissie via https://www.privacycommission.be of per e-mail: commission@privacycommission.be


Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Sikopi vzw kan haar privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we steeds een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide